Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ___ din ______
Părţile contractante.
1.PRESTIGE BLUE MOON  S.R.L., cu sediul în Târgovişte, Str. Arsenalului, Nr.1A, jud. Dâmboviţa , numar de inregistrare la registrul comertului J15/121/19.02.2015,CUI 34126934,cont bancar RO51ING0000999904849023, deschis la ING BANK , titulară a licenţei de turism nr. 1879), pentru Agenţia de turism BLUE MOON TRAVEL,  tel. +40.245.206.169, reprezentată prin LUŢESCU TEODORA în calitate de administrator, denumită în continuare AGENŢIA şi,
2. Turistul/Reprezentantul turistului domnul/doamna _________________________________, domiciliat (ă) ______________________________Str. __________________________ , nr. ___ bl. ___, sc. ___, ap. ___, telefon _________ , posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ____ , nr_______, eliberat (ă) de ____________, la data __________ ,
au convenit încheierea prezentului contract.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice inscrise in voucher, bilet de odihna / tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
II.INCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii :
a) in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
b) in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii  de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru  procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pana la ____% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile.
1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii  calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.
2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.
    III. PREŢUL SI MODALITATI PLATA:    
3.1. Preţul contractului este ________ şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul AGENŢIEI şi TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
3.2. Modalitati de plata:
32.1 La incheierea contractului se percepe un avans de ___% din pretul stabilit sau, dupa caz,plata integral a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2 In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans,
 plata finala se va face pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata communicate de Agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare;
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI
4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism, sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.
4.2. . In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: pretul pachetului turistic, serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, AGENŢIA are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei.  
In cazurile  prevazute la pct. 4.7. literele  b), c) din prezentul contract, informarea se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei.
4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, AGENŢIA nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat..
4.5. AGENTIA poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau miscorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau AGENTIA constata că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. AGENŢIA este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmarare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice.
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor  prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de cominicare electronice convenite in scris cu turistul(e-mail,fax,sms stc), cu  de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d)obligariile turistului prevazute la pct.5.10,5.11 si 5.13
4.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI
5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris AGENŢIA cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, intre turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata(cedentul), terta persoana(cesionarul) si agentia de turism(debitor cedent) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului si niciodata agentiei de turism(debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii,  precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 1800 a zilei de intrare si se termina la ora 1200 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.
5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de Agentie, acesta  având dreptul la rambursarea imediata  de către AGENŢIE a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat să comunice AGENŢIEI, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct.4.2 modificarea pevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, iar in cazul in care se aplica cauzele prevazute in cap. IV pct. 4.7. literele  b) si  c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea  unilaterala a contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
    5.5. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. In cazul in care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
5.7. In toate cazurile mentionate la pct. 5.6., turistul are dreptul sa solicite  Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata,  pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).
c) anularea s-a facut din vina turistului.
5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor  prevazute la cap. VI  la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.     
5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la AGENŢIE.
5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la conditiile de calatorie (de ex. necesitatea obtinerii vizei, necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
5.14. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).
5.15. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
     5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.
     5.17. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
5.18. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.     
    VI. RENUNŢĂRI. PENALIZĂRI. DESPĂGUBIRI
6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează AGENŢIEI penalizări după cum urmează:
6.1.1 In cazul serviciilor turistice externe , penalizarile sunt de:
a) 25% din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul de 16—30 de zile înainte de data plecării;
c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) 100%din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetulde servicii turistice din cadrul programului special ( de exemplu, Early Booking etc), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
 6.1.2 In cazul serviciilor turistice interne, penalizarile sunt de:
a) 50% din preţul pachetului de servicii, daca renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
c) 100%din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetulde servicii turistice din cadrul programului special ( de exemplu, Early Booking etc), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
6.2.In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau  in termenul comunicat in scris,  pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile effectuate in beneficial turistului cu retinerea penlizarilor prevazute la pct 6.1.
6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pache¬tului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de AGENŢIE prestatorilor direcţi, pre¬cum şi cheltuielile de operare proprii acesteia..
6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct.6.1.1 lit c)sau d), respective 6.1.2 lit b) sau c) se  aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau  la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii, din alte motive ce  tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
6.7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc  limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la p. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
VII. RECLAMAŢII
7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât AGENŢIEI, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului,reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 0245 206169 / 0722816444
Fax: 0245 206170
e-mail: office@bluemoontravel.ro
7.2. Atât AGENŢIA, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionata sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul AGENŢIEI o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, AGENŢIA urmând ca în termen de 30 zile calendaristice sa comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, dupa caz.
VIII. ASIGURARI
8.1Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din localitatea Bucuresti, Str Grigore Mora, nr. 23,sector 1,  cu polita de asigurare seria nr. I28615 valabila pana la data de 26.02.2019.
8.2 Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care turistul solicită  AGENŢIA contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita AGENŢIA rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată AGENŢIA privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. 8.2.2.
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către AGENŢIA, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau în:    
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct.8.2.2,8.2.3 şi 8.2.5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice,  şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
8.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30(treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. In cazul in care dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist si asigurator.
IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna – tratament, biletul de excursie, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.
X. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 republicata.
10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999,republicata. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei de turism.
10.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

                       Agenţie,                                             Turist,
                                                                                                                   
Denumirea  BLUE MOON TRAVEL                ________________________________    
Reprezentantul  TEODORA LUTESCU                ________________________________
Stampila